Informace o zpracování osobních údajů hostů hotelu Pohoda

ZÁLESÍ a.s.

Informace o zpracování osobních údajů hostů hotelu Pohoda


Od hostů našeho hotelu Pohoda a od návštěvníků našich webových stránek získáváme některé osobní údaje. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „ Nařízení“) dále uvádíme informace o tom:


-   jaké osobní údaje shromažďujeme,

-   k jakým účelům vaše osobní údaje využíváme,

-   zda a komu je poskytujeme,

-   jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

 

O tom všem je dále uvedený text, který se Vám zobrazí po kliknutí na jednotlivé kapitoly.


1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů
písemný kontakt:
ZÁLESÍ a.s.
Antonína Václavíka 203
763 26 Luhačovice - Pozlovice
elektronický kontakt:
info@pohoda-luhacovice.cz
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Josef Michálek
e-mail: dpo@pohoda-luhacovice.cz

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1. Hosté a doprovázející osoby

2.1.1 V případě, že jsme Vaše osobní údaje obdrželi od cestovní kanceláře, cestovní agentury, nebo jiné třetí osoby (např. zaměstnavatel hosta na služební cestě), zpracováváme nejprve pouze následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje (jméno a příjmení)

b) adresní údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, e-mailová adresa)

2.1.2 Po Vašem příjezdu do našeho hotelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které se týkají Vás případně dalších osob, které Vás doprovází:

 • identifikační údaje (krom jména a příjmení také číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu)
 • adresní údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, e-mailová adresa)
 • účel pobytu (rekreace, případně služební cesta)
 • popisné údaje (číslo bankovního účtu)
 • vybrané údaje o zdravotním stavu, tj. zvláštní kategorie osobních údajů (pouze u hostů, kteří využili vstupní lékařskou prohlídku v souvislosti s lázeňskými procedurami)
 • záznamy kamerového systému (pouze po omezenou dobu, podrobnosti viz čl. 3.4 níže)
 • u cizinců navíc další identifikační údaje vyjmenované níže v čl. 3.1.2

2.2. Návštěvníci našich webových stránek

2.2.1 I když navštívíte naše webové stránky http://www.pohoda-luhacovice.cz, aniž byste si objednali ubytování, zpracováváme s Vaším souhlasem údaje získané prostřednictvím souborů cookies nebo jiných síťových identifikátorů, a to za podmínek dle čl. 3.5 tohoto dokumentu

2.3. Zdroj osobních údajů

2.3.1 Pokud jste si objednali ubytování v hotelu Pohoda osobně (např. prostřednictvím našich webových stránek http://www.pohoda-luhacovice.cz/cs/rezervace, telefonicky nebo osobně na místě), máme veškeré Vaše osobní údaje a údaje o doprovázejících osobách (např. děti) od Vás.

2.3.2 Pokud jste si objednali ubytování u třetí osoby (např. cestovní kanceláře nebo cestovní agentury), nebo pro Vás třetí osoba objednala ubytování (např. Vám někdo objednal dárkový poukaz na ubytování) získali jsme základní identifikační a adresní údaje dle čl. 2.1.1 od této třetí osoby.

 


3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez Vašeho souhlasu zpracovávat:

 • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy o ubytování,
 • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing
 • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – kamerový systém.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

3.1. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

3.1.1 Dle zákona o místních poplatcích, jsme povinni za účelem odvodu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt vést „evidenční knihu“ a zapisovat do ní u každého hosta i doprovázejících osob, které k nám přijely za účelem rekreace, následující údaje: dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Tyto záznamy jsme povinni uchovávat po dobu stanovenou právním předpisem, nyní je tato doba stanovena na 6 let.

3.1.2 V případě cizinců jsme navíc dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky povinni vést „domovní knihu“ a evidovat v ní následující údaje: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu (případně též číslo víza) a počátek a konec ubytování. Tyto záznamy jsme povinni uchovávat po dobu stanovenou právním předpisem, nyní je tato doba stanovena na 6 let.

3.1.3 Provozovatel našeho hotelu Pohoda je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením v oblasti rehabilitační a fyzikální medicíny. Absolvujete-li naši vstupní lékařskou prohlídku, kterou provádíme za účelem schválení plánu léčebných procedur (případně za účelem provedení úprav plánu), uchováváme záznamy o zdravotním stavu, a to v rozsahu, který nám ukládají právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb.

3.1.4 Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy v oblasti vedení účetnictví a daňových předpisů, např. zákonem o dani z přidané hodnoty.

3.1.5 Zpracování osobních údajů popsané shora provádíme za účelem plnění zákonných povinností provozovatele hotelu Pohoda. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

3.2. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

3.2.1 Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem uzavření smlouvy o ubytování, kterou jste s námi uzavřeli. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

3.3. Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

3.3.1 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s objednávkou ubytování, můžeme posílat e-mailový newsletter, pouze však s nabídkou ubytovacích, lázeňských a obdobných služeb našeho hotelu Pohoda. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí odhlášením pomocí tlačítka v zaslaném mailu. Možnost odmítnout zasílání newsletteru máte již při odeslání objednávky ubytování [PO1] , a následně v každém zaslaném newsletteru.

3.3.2 Vybraným hostům, kteří si objednali ubytování v našem hotelu Pohoda přímo u nás, a nikoliv prostřednictvím cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, můžeme odeslat na adresu jejich bydliště písemný katalog s nabídkou našich služeb (např. katalog First Moment).

3.3.3 Je pro nás velice důležité, abychom s Vámi mohli udržovat kontakt a případně Vás informovat o nových službách našeho hotelu Pohoda. Vaše osobní údaje používáme za účelem přímého marketingu, protože považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů se na Vás formou přímého marketingu obracet. Za tímto účelem zpracováváme pouze e-mailovou adresu případně adresu trvalého bydliště. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete navíc podat námitky (viz článek 7.5) a velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit. Z těchto důvodů se domníváme, že toto zpracování není v rozporu s Vašimi zájmy a je přiměřené.

3.3.4 Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3.4. Naše oprávněné zájmy pro provoz kamerového systému

3.4.1 Za účelem zajištění bezpečnosti, ochrany našeho majetku i majetku hotelových hostů provozujeme kamerový systém a pořizujeme obrazové záznamy, na kterých se vyskytují také naši hosté. Kamery se nacházejí na parkovišti před hotelem a v prostorách hotelové garáže. Všechny monitorované prostory jsou označeny informační tabulkou.

3.4.2 Záznamy z kamerového systému uchováváme pouze 72 hodin od jejich pořízení, poté dochází k automatickému výmazu záznamu. Záznamy z kamery jsou po dobu uchovávání záznamu uloženy na serverech provozovatele hotelu Pohoda, v jedné z provozoven provozovatele (společnosti ZÁLESÍ a.s.).

3.4.3 Neprovádíme žádnou archivaci záznamů ani je nepředáváme a nezpřístupňujeme třetím osobám, s výjimkou případů, kdy by byla archivace záznamu v nezbytném rozsahu potřebná pro naplnění účelu uvedeného v čl. 3.4.1 tohoto dokumentu, tj. za účelem uplatnění našich nároků vůči pachatelům trestných činů nebo osobám, které způsobily nám nebo našim hostům škodu (typicky v případě neoprávněného vniknutí do objektu hotelu nebo do automobilu hosta bude archivován příslušný záznam za účelem jeho poskytnutí Policii ČR).

3.4.4 Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme osobní údaje:

 • v souvislosti s užíváním Cookies nebo síťových identifikátorů

3.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek hotelu Pohoda

3.5.1 V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:

 • IP adresa,
 • datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,
 • zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),
 • seznam navštívených našich stránek.

3.5.2 Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro statistické účely a vyhodnocení účinnosti případných reklamních kampaní.


4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (viz např. povinnost vést evidenční knihu a domovní knihu dle čl. 3.1 shora).

4.2. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního základu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.


5. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

5.1. Nevyplývá-li z dále uvedeného jinak, nikomu Vaše osobní údaje neposkytujeme ani nezpřístupňujeme, neužíváme ani služeb externích zpracovatelů Vašich osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našich vlastních serverech.

5.2. Vaše vybrané osobní údaje zpřístupňujeme tzv. příjemcům osobních údajů, pouze jde-li o subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (např. místně příslušnému Městskému úřadu předáváme údaje z evidenční knihy).


6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

6.1. Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice. Mimo Českou republiku osobní údaje nepředáváme, v žádném případě je nepředáváme do třetích zemí mimo EU.


7. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

7.1. Právo na přístup k osobním údajům

7.1.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 15 Nařízení.

7.2. Právo na opravu osobních údajů

7.2.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění dle čl. 16 Nařízení.

7.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

7.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení.

7.4. Právo na omezení zpracování

7.4.1 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

7.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

7.5.1 Dle čl. 20 Nařízení máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.

7.5.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

7.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají

7.6.1 Dle čl. 21 Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Takto odůvodňujeme zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem (čl. 3.3) a provozem kamerového systému (čl. 3.4).

7.6.2 Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sděleních, a my Vám newslettery a jiná obchodní sdělení nadále zasílat nebudeme.

7.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

7.7.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který by dán před jeho odvoláním.

7.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

7.8.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha

www.uoou.cz


8. Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v článku 7?

8.1. Jak právo uplatnit?

8.1.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v kapitole č. 1. Práva dle článku 7 nelze uplatnit telefonicky.

8.1.2 Upozorňujeme na to, že jsme v souvislosti s Vaší žádostí oprávněni ověřit Vaši totožnost. Nedohodneme-li jiný bezpečný způsob vyřízení Vaší žádosti (např. na přístup k osobním údajům), můžete svá práva uplatnit osobně přímo v hotelu Pohoda, abychom mohli ověřit totožnost žadatele.

8.2. Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

8.2.1 Informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni sdělit bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

8.2.2 Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, a to v případě, kdy jde o žádost zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.

 

Pobytové balíčky

DALŠÍ POBYTOVÉ BALÍČKY 
Wellness Hotel Pohoda v Luhačovicích hodnocení